Informuję, że w dniu 18 października 2017 roku Rada Gminy Niedźwiada podjęła nową uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Niedźwiada. W związku z tym od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe stawki opłaty za odpady komunalne w wysokości:

a) 7 zł miesięcznie od mieszkańca, gdy na danej nieruchomości zamieszkuje nie więcej niż 5 osób i odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

b) 6 zł miesięcznie od mieszkańca, gdy na danej nieruchomości zamieszkuje 6 i więcej osób i odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

c) 12 zł miesięcznie od mieszkańca gdy na danej nieruchomości zamieszkuje nie więcej niż 5 osób i odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

d) 11 zł miesięcznie od mieszkańca gdy na danej nieruchomości zamieszkuje 6 i więcej osób i odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. Opłatę za gospodarowanie odpadami uiszcza się w wysokości podanej w otrzymanym zawiadomieniu. Zmiana stawki opłaty nie nakłada na właściciela nieruchomości obowiązku składania nowej deklaracji. Należy jednak pamiętać, że gdy na nieruchomości zmienia się liczba osób zamieszkałych, właściciel nieruchomości powinien w ciągu 14 dni od daty zaistnienia zmiany złożyć nową deklarację.

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem ilość wytwarzanych odpadów w gospodarstwach domowych co powoduje zwiększenie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów. Wpłaty mieszkańców gminy na chwilę obecną nie pokrywają w całości ponoszonych przez gminę kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w związku z tym gmina dopłaca brakującą kwotę z innych dochodów budżetu gminy. Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczała ona na realizację całości zadania.

 

Janusz Marzęda

Wójt Gminy Niedźwiada