Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.