XVII Sesja Rady Gminy Niedźwiada odbędzie się 26 czerwca 2020 roku o godz. 13:00 w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy.

 4. Wystąpienie Radnej Powiatu Lubartowskiego

 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 6. Rozpatrzenie i debata nad raportem o stanie Gminy Niedźwiada za 2019 rok.

 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Niedźwiada.

 8. Zapoznanie Rady Gminy:

  8.1 z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Niedźwiada w 2019 roku;

  8.2 z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niedźwiada o wykonaniu budżetu Gminy Niedźwiada za 2019 rok i wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy;

  8.3 z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niedźwiada o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu w 2019 roku.

 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Niedźwiada z wykonania budżetu za 2019 rok.

 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Niedźwiada z wykonania budżetu za 2019 rok.

 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2020 rok.

 13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

 14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G.

 15. Wolne wnioski.

 16. Zamknięcie obrad XVII Sesji Rady Gminy Niedźwiada.


 

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Wiącek