Polecamy
dziennikustaw 150
monitorpolski 150
elektrdz 150
BIP
OPS
Gminna Biblioteka PublicznaLGD
Starostwo Powiatowe
Urząd Marszałkowski
zwiazek
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia SpołecznegoZakład Ubezpieczeń Społecznych
Witryna Wiejska
ngo2
na wlasne konto logo
Stronę odwiedziło już
Odsłon : 2055990
Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości 

Nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze

WÓJT GMINY NIEDŹWIADA
ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego” osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Niedźwiada (I piętro) lub przesłać do dnia 15 września 2014 r. do godz. 1500 (liczy się data wpływu do urzędu) na adres: Urząd Gminy Niedźwiada, Niedźwiada – Kolonia 43, 21 – 104 Niedźwiada. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje o wymaganych kwalifikacjach i dokumentach aplikacyjnych oraz wzory dokumentów dostępne są na stronie BIP Urzędu Gminy pod adresem http://ugniedzwiada.bip.lubelskie.pl

 

Dożynki 2014

 071-IMGP785824 sierpnia br. odbyło się gminne święto plonów "Dożynki". Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Niedźwiadzie, którą celebrował proboszcz ks. Dariusz Kobiałka. Homilię wygłosił Proboszcz Parafii w Brzeźnicy Bychawskiej ks. Henryk Zdybel. Po Mszy św. korowód dożynkowy z wieńcami dożynkowymi przemaszerował na boisko przy Szkole Podstawowej w Niedźwiadzie, gdzie rozpoczął się oficjalny ceremoniał dożynkowy.

Więcej…

 

Pomoc materialna dla uczniów - stypendia i zasiłki

 Pomoc materialna dla uczniów przysługuje w formie:

 • - stypendium szkolnego

 • - zasiłku szkolnego.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym sięw trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie przekraczający kwoty 456 zł netto) do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż jednak do ukończenia 24 roku życia,a w szczególności gdy w rodzinie występuje:

 • - bezrobocie,

 • - niepełnosprawność,

 • - ciężka lub długotrwała choroba,

 • - wielodzietność,

 • - brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

 • - alkoholizm lub narkomania,

 • - gdy rodzina jest niepełna lub wystąpił zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne nie przysługuje:

 • - uczniom klas zerowych,

 • - uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Niedźwiada.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego można złożyć do dnia 15 września 2014 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października 2014 r. w Biurze Obsługi Oświaty w Niedźwiadzie od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 – 15.30.


Zasiłek szkolny
może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może byćprzyznany raz lub kilka razy w roku, nieżalenie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa sięw terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku w Biurze Obsługi Oświaty w Niedźwiadzie od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 – 15.30.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Oświadczenie o rachunku bankowym

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

Informacje dotyczące pomocy materialnej dla uczniów

 

Wyprawka szkolna

Informuję, że można składać wnioski o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników na rok szkolny 2014/2015 – ,,Wyprawka szkolna''.

Dofinansowanie zakupu podręczników może być przyznane uczniom z rodzin, w których miesięczny dochód (netto) na osobę uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie przekroczył kwoty, o której mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2013, poz.1456) - czyli 539 zł netto.

Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły do której uczęszcza uczeń w terminie do dnia 5 września 2014 r. .

 

Szczegółowe informacje znajdują sie w załącznikach poniżej:

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników na rok szkolny 2014/2015

Informacja o dofinanowaniu zakupu podręczników "Wyprawka szkolna 2014/2015"

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. U. poz. 1024)

 

 

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Niedźwiada na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.), uchwały Nr XXIX/191/13 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz uchwały Nr XXXII/211/14 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Niedźwiada.

Wykaz nieruchomości będących przedmiotem przetargu.

 

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

Wójt Gminy Niedźwiada na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.), ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Niedźwiada.

Wykaz nieruchomości będących przedmiotem przetargu

 

Zwrot podatku akcyzowego

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT oraz w terminie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta (burmistrza lub prezydenta miasta - w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych) wraz z fakturami VAT lub ich kopiami, stanowiącymi dowód  zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2014 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2014 r. wynosi:
81,70 zł x ilość ha użytków rolnych

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego, przyznanego na podstawie decyzji nastąpi w terminie 1 - 31 października 2014 r. na rachunek bankowy wnioskodawcy wskazany we wniosku.

Formularz wniosku

 

Ranking samorządów – Niedźwiada w czołówce lubelszczyzny

140715 ranking gminRzeczpospolita w numerze z dnia 15 lipca opublikowała coroczny ranking samorządów. W rankingu samorządów 2014 nasza gmina zdobyła 40 miejsce w kategorii gmin wiejskich. Jest to najwyższe miejsce spośród gmin powiatu lubartowskiego i drugie w województwie lubelskim po Woli Uhruskiej. W czołówce znalazła się jeszcze jedna gmina naszego powiatu – gmina Jeziorzany – 49 miejsce. Na szczególna uwagę zasługuje dobra ocena sytuacji finansowej gminy – 3 miejsce w kraju.2014 ranking innowacje

Samorządy były oceniane w dwóch etapach. W pierwszym etapie dane pod uwagę były brane dane finansowe gmin uzyskane z ministerstwa finansów. W etapie drugim uwzględnione zostały informacje dostarczone przez samorządy w postaci badania ankietowego. W łącznej klasyfikacji o której decydowała suma punktów z obu etapów Niedźwiada uzyskała 51,67 punktów. Najwyżej ocenioną gminą w kraju jest gmina Świdnica w województwie lubuskim (61,62 punktów).

Równie dobre 43 miejsce w kraju  i 6 w województwie uzyskaliśmy w rankingu dotyczącym innowacyjności gminy.

 
Na skróty

migowy

wybory

przedsiebiorcy

formularze

fundusze

srodowisko

kryzysowe

szkolenia

hotspot

profilaktyka