Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny.

Forma zatrudnienia: umowa -zlecenie

Przewidywany okres zatrudnienia: czerwiec-grudzień 2017 r.

Wymagania: asystentem rodziny może być osoba, która spełniania warunki określone w art. 12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w szczególności posiada:

  1. obywatelstwo polskie,

  2. wykształcenie:

a) wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 cyt. ustawy i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi i rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,

  1. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,

  2. wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,

  3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  4. posiada pełną zdolności do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych.

Dokumenty należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie, Niedźwiada Kolonia 42 A, 21-104 Niedźwiada do dnia 14.06.2017 r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie lub pocztą/ decyduje data dostarczenia – wpływu przesyłki pocztowej/ z dopiskiem "Nabór na stanowisko asystenta rodziny".

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 81 8512220, poniedziałek – piątek od 7.30 do 15.30.

Popzostałę informacje na stronie BIP OPS w Niedźwiadzie.