Archiwum


		
			XII Sesja Rady Gminy

XII Sesja Rady Gminy

Serdecznie zapraszam na XII Sesję Rady Gminy Niedźwiada, która odbędzie się 29 listopada 2019 roku o godz. 14:30 w sali narad Urzędu Gminy z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy

 4. Wystąpienie Radnej Powiatu Lubartowskiego.

 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 6. Rozpatrzenie i podjęcia uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 7. Rozpatrzenie i podjęcia uchwały w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok.

 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2020 rok.

 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Niedźwiada na rok 2020.

 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Niedźwiada na rok 2020.

 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.

 14. Wolne wnioski.

 15. Zamknięcie obrad XII Sesji Rady Gminy Niedźwiada.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Wiącek