Archiwum


		
			XII posiedenie Komisji Rady Gminy

XII posiedenie Komisji Rady Gminy

Uprzejmie zapraszam na XII posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa, które odbędzie się w dniu 26 listopada 2019 roku o godz. 14:30 w sali narad Urzędu Gminy Niedźwiada z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok.

 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2020 rok.

 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Niedźwiada na rok 2020.

 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Niedźwiada na rok 2020.

 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uznania petycji za niezastrugującą na uwzględnienie.

 8. Pierwsze czytanie projektu budżetu na 2020 rok.

 9. Zajęcie stanowiska w sprawie prośby Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie w sprawie rozważenia pomocy finansowej na zakup ubrań dla ratowników medycznych.

 10. Zajęcie stanowiska w sprawie prośby Gminnego Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego w Niemcach przyznania nagrody finansowej za uzyskanie wysokich wyników sportowych.

 1. Zajęcie stanowiska w sprawie prośby mieszkańców Brzeźnicy Bychawskiej zamontowania oświetlenia i budowy chodnika przy drodze asfaltowej od Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy Bychawskiej do Berejowa.

 2. Dyskusja

 3. Zamknięcie XII posiedzenia komisji.

Przewodnicząca Komisji

(-) Anna Daszczyk