Archiwum


		
			IX posiedenie Komisji Rady Gminy

IX posiedenie Komisji Rady Gminy

Uprzejmie zapraszam na IX posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa, które odbędzie się w dniu 29 lipca 2019 roku o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Gminy Niedźwiada z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.

 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą w trybie bezprzetargowym.

 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą.

 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia projektu planu sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Niedźwiada od 1 września 2019 roku.

 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze.

 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia projektu planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Niedźwiada od dnia 1 września 2019 roku.

 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Niedźwiada.

 11. Informacja na temat wynajmu Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niedźwiadzie.

 12. Dyskusja.

 13. Zamknięcie IX posiedzenia komisji.

Przewodnicząca Komisji

(-) Anna Daszczyk