Archiwum


		
			VIII Sesja Rady Gminy

VIII Sesja Rady Gminy

Serdecznie zapraszam na VIII Sesję Rady Gminy Niedźwiada, która odbędzie się 27 czerwca 2019 roku o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Gminy z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Gminy.

 4. Wystąpienie Radnej Powiatu Lubartowskiego.

 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 6. Rozpatrzenie i debata nad raportem o stanie Gminy Niedźwiada za 2018 rok.

 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Niedźwiada.

 8. Zapoznanie Rady Gminy:

  8.1 z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Niedźwiada w 2018 roku;

  8.2 z uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niedźwiada w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Gminy Niedźwiada za 2018 rok i wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy;

  8.3 z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niedźwiada o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu w 2018 roku.

 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Niedźwiada z wykonania budżetu za 2018 rok.

 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Niedźwiada z wykonania budżetu za 2018 rok.

 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w spawie nagrody jubileuszowej dla Wójta Gminy Niedźwiada.

 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w spawie zmiany reprezentacji Gminy Niedźwiada w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Powiatu Lubartowskiego.

 13. Rozpatrzenie i podjęcia uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

 14. Rozpatrzenie i podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok.

 15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Niedźwiada.

 16. Rozpatrzenie i podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody

  i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Niedźwiada”.

 17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.

 18. Wolne wnioski.

 19. Zamknięcie obrad VIII Sesji Rady Gminy Niedźwiada.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Wiącek