Archiwum


		
			VIII posiedenie Komisji Rady Gminy

VIII posiedenie Komisji Rady Gminy

Uprzejmie zapraszam na VIII posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2019 roku o godz. 1400

w sali narad Urzędu Gminy Niedźwiada z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie porządku obrad

 3. Zapoznanie Komisji:

  3.1 z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Niedźwiada w 2018 roku;

  3.2 z uchwałą komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niedźwiada w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Gminy Niedźwiada za 2018 rok i wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy;

  3.3 z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niedźwiada o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu w 2018 roku.

 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Niedźwiada z wykonania budżetu za 2018 rok.

 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Niedźwiada z wykonania budżetu za 2018 rok.

 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w spawie nagrody jubileuszowej dla Wójta Gminy Niedźwiada.

 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w spawie zmiany reprezentacji Gminy Niedźwiada w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Powiatu Lubartowskiego.

 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w spawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok.

 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Niedźwiada.

 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody

  i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Niedźwiada”.

 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.

 13. Dyskusja.

 14. Zamknięcie VIII posiedzenia komisji.

 

Przewodnicząca Komisji

(-) Anna Daszczyk