Archiwum


		
			VII Sesja Rady Gminy

VII Sesja Rady Gminy

Serdecznie zapraszam na VII Sesję Rady Gminy Niedźwiada, która odbędzie się 30 kwietnia 2019 roku o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Gminy z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gminy.

 4. Wystąpienie Radnej Powiatu Lubartowskiego.

 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz działalności Policji na terenie gminy Niedźwiada w 2018 roku.

 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

 8. Rozpatrzenie i podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok.

 9. Rozpatrzenie i podjęcia uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.

 10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznejw Niedźwiadzie za 2018 rok

 11. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok

 12. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej.

 13. Informacja Starosty Lubartowskiego o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych

  z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Niedźwiada.

 14. Wolne wnioski.

 15. Zamknięcie obrad VII Sesji Rady Gminy Niedźwiada.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Wiącek