Archiwum


		
			VI posiedenie Komisji Rady Gminy

VI posiedenie Komisji Rady Gminy

Uprzejmie zapraszam na VI posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa, które odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2019r o godz. 13:00

w sali narad Urzędu Gminy Niedźwiada z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok.

 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.

 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej

w Niedźwiadzie za 2018 rok.

 1. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok.

 2. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej.

 3. Informacja przedstawiciela firmy Stellarium o przebiegu prac inwestycyjnych na

terenie gminy Niedźwiada.

 1. Dyskusja.

 2. Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

Przewodnicząca Komisji

(-) Anna Daszczyk