Archiwum


		
			IV posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa

IV posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa

 Uprzejmie zapraszam na IV posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa, które odbędzie się w dniu 27 marca 2019 r. o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Gminy Niedźwiada z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Informacja przedstawiciela Firmy Stellarium na temat przebiegu inwestycji prowadzonej na terenie Gminy Niedźwiada.

 4. Stanowisko Rady Gminy w sprawie obowiązującego w Polsce systemu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich oraz potrzeby powrotu do obowiązkowych powszechnych ubezpieczeń rolników.

 5. Stanowisko Rady Gminy na temat oczekiwań rolników względem pszczelarzy oraz pszczelarzy względem rolników.

 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niedźwiada w 2019 r.

 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Niedźwiada

 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIX/195/17 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiada.

 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach geodezyjnych Brzeźnica Leśna Kolonia i Niedźwiada.

 10. Omówienie raportu z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2018 roku.

 11. Dyskusja

 12. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Przewodnicząca Komisji

(-) Anna Daszczyk