Archiwum


		
			IV Sesja Rady Gminy

IV Sesja Rady Gminy

Serdecznie zapraszam na IV Sesję Rady Gminy Niedźwiada, która odbędzie się 30 stycznia 2019 roku o godz. 1400 w sali narad Urzędu Gminy z proponowanym porządkiem obrad

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy.

 4. Wystąpienie Radnej Powiatu Lubartowskiego.

 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Wójta Gminy Niedźwiada.

 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą na czas nieoznaczony.

 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.

 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 rok.

 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa na 2019 rok.

 12. Zapoznanie Rady Gminy z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.

 13. Zapoznanie Rady Gminy z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Niedźwiada na 2019 rok.

 14. Rozpatrzenie projektu i podjecie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

 15. Rozpatrzenie projektu i podjecie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.

 16. Wolne wnioski.

 17. Zamknięcie obrad IV Sesji Rady Gminy Niedźwiada.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Wiącek