Archiwum


		
			III posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa

III posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa

Uprzejmie zapraszam na III posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa, które odbędzie się w dniu 29 stycznia 2019 r. o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Gminy Niedźwiada z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Wójta Gminy Niedźwiada.

 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą na czas nieoznaczony.

 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.

 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 rok.

 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa na 2019 rok.

 9. Zapoznanie Komisji z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie.

 10. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.

 11. Zapoznanie Komisji z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Niedźwiada na 2019 rok.

 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.

 14. Dyskusja.

 15. Zamknięcie III posiedzenia komisji.

Przewodnicząca Komisji

(-) Anna Daszczyk