Archiwum


		
			III Sesja Rady Gminy

III Sesja Rady Gminy

Serdecznie zapraszam na III Sesję Rady Gminy Niedźwiada, która odbędzie się 21 grudnia 2018 roku o godz. 15:00 w sali narad Urzędu Gminy z proponowanym porządkiem obrad

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy.

 4. Wystąpienie Radnej Powiatu Lubartowskiego.

 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiada.

 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2018 rok.

 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

 9. Rozpatrzenie projektu i podjecie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych tym programem.

 10. Rozpatrzenie projektu i podjecie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego pn. „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2019-2023”.

 11. Rozpatrzenie projektu i podjecie uchwały w sprawie przyznawania i wysokości diet radnych oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych.

 12. Rozpatrzenie projektu i podjecie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2019 rok.

 13. Rozpatrzenie projektu i podjecie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy.

 14. Wolne wnioski.

 15. Zamknięcie obrad III Sesji Rady Gminy Niedźwiada.

Przewodniczący Rady Gminy

(-)Tomasz Wiącek