Archiwum


		
			Sprawa sądowa z wniosku Janusza Marzędy z udziałem Marka Kubika w trybie art. 111 ustawy Kodeks wyborczy

Sprawa sądowa z wniosku Janusza Marzędy z udziałem Marka Kubika w trybie art. 111 ustawy Kodeks wyborczy

Na posiedzeniu jawnym w dniu 3 października Sąd Okręgowy w Lublinie VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych postanowił:

I. zakazać Markowi Kubikowi rozpowszechniania rozpowszechniania nieprawdziwych informacji zawartych w treści ulotki wyborczej,

II. orzekł przepadek ulotek wyborczych zawierających informacje wskazane w pkt I postanowienia,

III. nakazał Markowi Kubikowi opublikowanie na jego koszt sprostowania informacji wskazanych w pkt I poprzez zamieszczenie we "Wspólnocie Lubartowskiej" w wydaniu z dnia 16 października 2018 r. na pierwszej stronie w formacie A4 i w niniejszym Biuletynie Informacji Publicznej oświadczenia o następującej treści:

"Oświadczam, że ja Marek Kubik kandydat PiS na Wójta Gminy Niedźwiada, w ulotkach wyborczych propagujących moją osobę na Wójta Gminy Niedźwiada, roznoszonych w Gminie Niedźwiada od 25 września 2018 r. podałem nieprawdziwe informacje, to jest, że: Gmina Niedźwiada ma kredyty na prawie 8.000.000 zł, regułą stało się obsadzanie stanowisk w urzędach i szkołach bez konkursu, zatrudniani są pseudospecjaliści spokrewnieni ze znanymi politykami, w latach 2010-2018 Gmina wplątała się w siedem spraw sądowych, z których żadnej nie wygrała, innym autorskim pomysłem władz gminy było wyjście ze względów politycznych ze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, a Gmina Niedźwiada założyciel i udziałowiec związku opuściła go wtedy, gdy funkcjonował już wart ponad 60.000.000 zł Zakład Zagospodarowania Odpadów w Rokitnie, natomiast Gmina Niedźwiada tylko dokończyła oczyszczalnie i kanalizacje w trzech wsiach, gdyż środki były już wcześniej przyznane, ponadto przez osiem lat zaniechano budowy kanalizacji w kilku miejscowościach”.

 IV. oddalić protest w pozostałej części.

Sąd Apelacyjny w Lublinie Wydział I Cywilny na posiedzeniu niejawnym w dniu 8 października 2018 r. postanowił zmienić pkt III postanowienia sądu I instancji oraz oddalić zażalenie w pozostałym zakresie.

Treść przedstawionego powyżej oświadczenia jest zgodna z postanowieniami sądów obydwu instancji.