Archiwum


		
			XXXVI wspólne posiedzenia Komisji Rady Gminy

XXXVI wspólne posiedzenia Komisji Rady Gminy

Zawiadamiamy, że XXXVI wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa, Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego, odbędzie się w dniu 4 października 2018 roku o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy Niedźwiada z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia

  2. Przyjęcie porządku obrad

  3. Informacja przedstawiciela firmy Stellarium na temat przebiegu inwestycji na terenie gminy.

  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok.

  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Statutu Gminy Niedźwiada

  6. Zaopiniowanie projektu chwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Niedźwiada na lata 2019-2022.

  7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów gminy Niedźwiada, części miejscowości Pałecznica i w zakresie lokalizacji ropociągu.

  8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy Książęcej.

  9. Wnioski i zapytania.

  10. Zamknięcie posiedzenia.

  Przewodniczący komisji

(-) Tomasz Wiącek, (-) Jolanta Jakubowska,
(-) Stanisław Okólski, (-) Witold Mitura