Archiwum


		
			XXXV wspólne posiedzenia Komisji Rady Gminy

XXXV wspólne posiedzenia Komisji Rady Gminy

Zawiadamiamy, że XXXV wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa, Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego, odbędzie się w dniu 6 września 2018 roku o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy Niedźwiada z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia

  2. Przyjęcie porządku obrad

  3. Informacja przedstawiciela firmy Stellarium na temat przebiegu inwestycji na terenie gminy.

  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok.

  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Niedźwiada.

  7. Wnioski i zapytania.

  8. Zamknięcie posiedzenia.

  Przewodniczący komisji

(-) Tomasz Wiącek, (-) Jolanta Jakubowska,
(-) Stanisław Okólski, (-) Witold Mitura