Archiwum


		
			XXXIV Sesja Rady Gminy

XXXIV Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam, że XXXIV Sesja Rady Gminy Niedźwiada odbędzie się
13 lipca 2018 roku o godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy z proponowanym porządkiem obrad

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy Niedźwiada.

 4. Wystąpienie Radnych Powiatu Lubartowskiego.

 5. Informacja Wójta z realizacji zadań za okres między sesjami.

 6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok.

 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.

 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Niedźwiada”.

 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

 11. Interpelacje, wnioski i zapytania.

 12. Zamknięcie obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Niedźwiada.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Tchórz