Archiwum


		
			XXXIV wspólne posiedzenia Komisji Rady Gminy

XXXIV wspólne posiedzenia Komisji Rady Gminy

Zawiadamiamy, że XXXIV wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa, Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego, odbędzie się w dniu 11 lipca 2018 roku o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy Niedźwiada z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia

  2. Informacja przedstawiciela firmy Stellarium na temat przebiegu inwestycji na terenie gminy.

  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok.

  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.

  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Niedźwiada”.

  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

  8. Wnioski i zapytania.

  9. Zamknięcie posiedzenia.

  Przewodniczący komisji

(-) Tomasz Wiącek, (-) Jolanta Jakubowska,
(-) Stanisław Okólski, (-) Witold Mitura