Archiwum


		
			XXXIII Sesja Rady Gminy

XXXIII Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam, że XXXIII Sesja Rady Gminy Niedźwiada odbędzie się 12 czerwca 2018 roku o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy Niedźwiada.

 4. Wystąpienie Radnych Powiatu Lubartowskiego.

 5. Informacja Wójta z realizacji zadań za okres między sesjami.

 6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok.

 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Niedźwiada prowadzenia zadania zarządzania publiczną drogą powiatową nr 1551 L (od dr. gm. Lubartów (Słowackiego) – Chlewiska – Pałecznica – Tarło Kolonia – do dr. woj. nr 821) na terenie Gminy Niedźwiada.

 9. Zapoznanie Rady Gminy:

  1) z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w prawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Niedźwiada w 2017 roku wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

  2) z uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niedźwiada w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Niedźwiada za 2017 r.

  3) z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niedźwiada o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu w 2017 roku.

 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.

 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Niedźwiada absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Wójta Gminy Niedźwiada.

 13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.

 14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Niedźwiada.

 1. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Niedźwiada miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 2. Przedstawienia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie i oceny zasobów za 2017 rok.

 3. Przedstawienie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Niedźwiada z organizacjami pozarządowymi za rok 2017.

 4. Interpelacje, wnioski i zapytania.

 5. Zamknięcie obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Niedźwiada.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Tchórz

  Plik źródłowy

Materiały na sesję

 

...

 

...

 

...

 

...

 

...

 

...