Archiwum


		
			XXXIII wspólne posiedzenia Komisji Rady Gminy

XXXIII wspólne posiedzenia Komisji Rady Gminy

Zawiadamiamy, że XXXIII wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa, Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego,odbędzie się w dniu 11 czerwca 2018 roku o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy Niedźwiada z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia

 2. Informacja na temat budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.

 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok.

 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Niedźwiada prowadzenia zadania zarządzania publiczną drogą powiatową nr 1551 L (od dr. gm. Lubartów (Słowackiego) – Chlewiska – Pałecznica – Tarło Kolonia – do dr. woj. nr 821) na terenie Gminy Niedźwiada.

 6. Zapoznanie Komisji:

1) z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w prawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Niedźwiada w 2017 roku wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

2) z uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niedźwiada w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Niedźwiada za 2017 r.

3) z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niedźwiada o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu w 2017 roku.

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.

 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Niedźwiada absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Wójta Gminy Niedźwiada.

 4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Niedźwiada.

 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Niedźwiada miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 3. Przedstawienia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie i oceny zasobów za 2017 rok.

 4. Przedstawienie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Niedźwiada z organizacjami pozarządowymi za rok 2017.

 5. Interpelacje, wnioski i zapytania.

 6. Zamknięcie posiedzenia.
                                           

  Przewodniczący komisji

(-) Tomasz Wiącek, (-) Jolanta Jakubowska,
(-) Stanisław Okólski, (-) Witold Mitura

 

...

 

...

 

...

 

...

 

...