Archiwum


		
			XXXII wspólne posiedzenia Komisji Rady Gminy

XXXII wspólne posiedzenia Komisji Rady Gminy

Zawiadamiamy, że XXXII wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa, Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego,odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2018 roku o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy Niedźwiada z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Niedźwiada.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.
  6. Interpelacje, wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie posiedzenia.                                           

  Przewodniczący komisji

(-) Tomasz Wiącek 
(-) Jolanta Jakubowska
(-) Stanisław Okólski
(-) Witold Mitura