Archiwum


		
			MAŁE GRANTY z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie pozakonkursowym

MAŁE GRANTY z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie pozakonkursowym

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) WÓJT GMINY OGŁASZA, że organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy mogą ubiegać się o dofinansowanie w formie wsparcia, z pominięciem otwartego konkursu ofert, zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

1) wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10000 zł,

2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,

3) łączna kwota środków finansowych przekazanych przez Wójta Gminy Niedźwiada tej samej organizacji pozarządowej w trybie pozakonkursowym, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20000 zł.