Archiwum


		
			Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Ogłoszenie

wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Działając na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zmianami)

ogłaszam,

że w przeprowadzonym dnia 22 lutego 2018 r. otwartym konkursie ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych Gminy z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, zostały wybrane do realizacji oferty:

2018 wyniki ngo