Archiwum


		
			Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i SUiKZP

Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i SUiKZP

Informuję o przystąpieniu do sporządzania i zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niedźwiada wraz ze sporządzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. planu oraz do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niedźwiada wraz ze sporządzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. zmiany studium.

Wnioski do tych dokumentów planistycznych można składać w terminie do 28 lutego 2018 r.

Szczegóły znajdują się w obwieszczeniach Wójta Gminy Niedźwiada, dostępnych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresami:

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania i zmiany MPZP

Obwieszczenie o przystapieniu do sporządzania zmiany SUiKZP