Archiwum


		
			Komisje Rady Gminy

Komisje Rady Gminy

Rada Gminy może powołać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań, określając przedmiot ich działania oraz składy osobowe. pracami komisji kieruje przewodniczący, wybierany przez członków komisji.

 Do zadań komisji należy:
  • występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
  • przygotowanie i opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy,
  • opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę Gminy.
 W kadencji 2018-2023 powołane zostały komisje:
  • Komisja Rewisyjna
  • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  • Komisja Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa

Skład Komisji Rewizyjnej

  1.  

Skład Komisji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

  1.  

Skład Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa

  1.