Dla Rolników


		 Dla rolników

Dla rolników

INFORMACJE PODSTAWOWE:

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Postępowanie skargowe jest jednoinstancyjnym uproszczonym postępowaniem administracyjnym, co oznacza, że nie ma toku instancji ani środków zaskarżenia. W postępowaniu skargowym nie są wydawane rozstrzygnięcia w sprawach indywidualnych,  dla których przepisy prawa przewidują określone procedury rozstrzygnięć spraw, w toku instancji administracyjnych lub sądowych.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Skargi, wnioski i petycje można składać w interesie innej osoby (podmiotu trzeciego) za jej (jego) zgodą.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.) – Dział VIII Skargi i wnioski.
2. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195).
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).
3. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Niedźwiada – §32.


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY/ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, drogą elektroniczną oraz ustnie do protokołu. Petycje mogą być wnoszone pisemnie i drogą elektroniczną.

Skargi, wnioski i petycje mogą być składane na piśmie:

1. Osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy, Niedźwiada-kolonia 43, I piętro,  tel. 81 851 20 04, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30.

2. Pocztą na adres: Urząd Gminy Niedźwiada, Niedźwiada-Kolonia 43, 21-104 Niedźwiada

3. Za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) dostępnej na stronie internetowej: epuap.gov.pl.

4. Pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Skargi i wnioski mogą być również wnoszone ustnie do protokołu w Referacie Organizacyjnym, I p. pok. nr 9.


 WYMAGANE DOKUMENTY:

Brak jest prawnie obowiązujących wzorów wniosków i formularzy w zakresie skarg, wniosków i petycji.

W Urzędzie Gminy niedźwiada umożliwione zostało wniesienie skargi lub wniosku za pomocą opracowanego w urzędzie i dostępnego na stronie internetowej FORMULARZA ZGŁOSZENIA SKARGI LUB WNIOSKU.

Skargi lub wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. Obowiązek podania ww. danych dotyczy także skarg i wniosków nadsyłanych za pomocą poczty elektronicznej.
W przypadku wniesienia skargi lub wniosku ustnie do protokołu, wymagane jest przedstawienie przez osobę zgłaszającą skargę (wniosek) dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości. Protokół podpisują osoba zgłaszająca skargę lub wniosek, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu, oraz przyjmujący zgłoszenie.

Jeżeli petycja nie zawiera oznaczenia podmiotu wnoszącego petycję lub oznaczenia każdego z grupy podmiotów wnoszących petycję oraz wskazania osoby reprezentującej podmiot wnoszący petycję, a także gdy nie zawiera wskazania miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji, oraz w przypadku gdy petycję wnosi grupa podmiotów nie zawiera wskazania miejsca zamieszkania lub siedziby każdego z podmiotów - petycję pozostawia się bez rozpatrzenia.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Referat Organizacyjny udziela informacji o sprawach zarejestrowanych w centralnym rejestrze skarg, wniosków i petycji.

Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania. W sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne, skarga złożona przez stronę podlega rozpatrzeniu w toku postępowania, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zamieszczane są następujące informacje dotyczące petycji: skan petycji, data jej złożenia, imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, który złożył petycję, o ile wyraził on na to zgodę, informacje o przebiegu postępowania w sprawie rozpatrywania petycji oraz informacja o sposobie załatwienia petycji.

Dane osobowe osób zgłaszających skargi, wnioski i petycje są przetwarzane w Urzędzie Gminy Niedźwiada na zasadach określonych przepisami prawa.


OPŁATY:

Brak. Wniesienie skargi, wniosku lub petycji oraz ich rozpatrywanie zwolnione jest z opłaty skarbowej.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Załatwienie skargi  lub wniosku w postaci pisemnej odpowiedzi powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Jeżeli organ, który otrzymał skargę lub wniosek nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać skargę lub wniosek właściwemu organowi, zawiadamiając o tym wnoszącego, albo wskazać mu właściwy organ. W razie niezałatwienia sprawy w terminie, wnoszący skargę lub wniosek zostaje zawiadomiony o przyczynach zwłoki i nowym terminie załatwienia sprawy.

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, tj. w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od rozpatrującego petycję, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej niż do 6 miesięcy od złożenia petycji.
Termin przekazania petycji do właściwego podmiotu wynosi 30 dni.


KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ:

Referat Organizacyjny
W przypadku możliwości załatwienia sprawy drogą elektroniczną
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
godziny i dni urzędowania – poniedziałek 7:30 - 15:30.


TRYB ODWOŁAWCZY:

Brak. Postępowanie w sprawie skargi, wniosku i petycji jest jednoinstancyjnym uproszczonym postępowaniem administracyjnym, co oznacza, że nie ma toku instancji ani środków zaskarżenia.