Dla Rolników


		 Dla rolników

Dla rolników

Klienci Urzędu Gminy Niedźwiada doświadczający trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika podczas załatwiania swoich spraw w urzędzie.

Osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w urzędzie ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (PJM, SJM, SKOGN), w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

W tut. Urzędzie zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

• e-mail na adres: poczta@niedzwiada .pl
• faxem na nr 81 464 32 79
• listownie ( 3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez Urząd)
• telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej na nr 81 851 20 04

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.).