AKTUALNOŚCI


		
			500 plus po nowemu

500 plus po nowemu

Od 1 lipca 2019 r. rozpoczęło się składanie wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego w formie elektronicznej. Nowelizacja ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci na mocy ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła rewolucyjne zmiany w dotychczasowej wypłacie w/w świadczeń. Oto najważniejsze zmiany:

1. Od 1 lipca br. przedmiotowe świadczenia przysługuje na dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

2. Rodzice nowo narodzonego dziecka będą mieli trzy miesiące na złożenie wniosku. Jeśli zdążą zrobić to w tym czasie, 500+ zostanie wypłacone z wyrównaniem od dnia narodzin. Dotychczas świadczenie przyznawane było dopiero od miesiąca, w którym rodzice złożyli wniosek.

3. Samotnie wychowujący dziecko rodzic nie będzie już musiał dostarczać dokumentów, potwierdzających wystąpienie o alimenty do ojca lub matki dziecka.

4. Prawo do 500 zł zyskały również dzieci przebywające np. w domu dziecka. „Na wniosek dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej (…) na każde umieszczone w tych placówkach i ośrodkach dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego”.

5. Informacja w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego, zostanie automatycznie przekazana za pomocą drogi elektronicznej na wskazany we wniosku adres e-mail. Odpowiedź będzie można także odebrać osobiście, jednak nieodebranie wspomnianej informacji nie wstrzyma wypłaty świadczenia.

6. Przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku.

Składane od 1 lipca 2019 r. wnioski dotyczą nowego okresu zasiłkowego 2019/2021. We wniosku należy wpisać wszystkie dzieci do 18 roku życia, również te, dla których świadczenie wychowawcze zostało przyznane do 30.09.2019 r.

Szczegółowe informacje związane z realizacją świadczenia 500+ znajdują się w Informatorze.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+) - wniosek dla rodzin mniejszych do 4 dzieci

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+) - dla rodzin powyżej 4 dzieci