AKTUALNOŚCI


		
			Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Działając na podstawie art. 15 ust. 2h oraz 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) ogłaszam, że w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań Gminy z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wybrano do realizacji następujące oferty:

Numer
oferty

Nazwa i adres oferenta

Nazwa zadania

Wysokość przyznanych
środków publicznych (zł)

1

Gminny Klub Sportowy „Niedźwiada”, 21-104 Niedźwiada

Organizacja stałego systemu rozgrywek w piłkę nożną w co najmniej 2 kategoriach wiekowych

40.000,00

3

Uczniowski Klub Sportowy „Dystans”, Niedźwiada-Kolonia 42B,

21-104 Niedźwiada

Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego

5.000,00

4

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pałecznica, 21-104 Niedźwiada

Organizacja imprez i turniejów sportowych

5.000,00

 

 

Wójt

Marek Kubik

 Plik źródłowy