AKTUALNOŚCI

Logo gminy Niedźwiada z herbem przedstawiającym białego niedźwiedzia na czerwonym tle oraz napisem "GMINA NIEDŹWIADA" na szarym banerze.

Zaproszenie na LVIII posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa

Uprzejmie zapraszam na LVIII posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa, które odbędzie się w dniu 1 grudnia 2023 r. o godz. 13:00 w sali narad Urzędu Gminy Niedźwiada z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta     przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2024 rok.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w  sprawie  obniżenia średniej ceny   sprzedaży  drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2024 rok.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Niedźwiada na  2024 rok.
 8. Zaopiniowanie projektu  uchwały w sprawie w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Niedźwiada na 2024 rok.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  przyjęcia Rocznego Programu  Współpracy Gminy Niedźwiada z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia  programu osłonowego pn. „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2024 -2028”.
 13. Wolne wnioski
 14. Zamknięcie LVIII posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa.       

                                   Przewodnicząca Komisji

 (-) Anna Daszczyk