AKTUALNOŚCI

Herb Gminy Niedźwiada przedstawiający białego niedźwiedzia trzymającego zieloną gałązkę na czerwonym tle, powyżej napis "GMINA NIEDŹWIADA".

Zaproszenie na LIII Sesję Rady Gminy Niedźwiada

Serdecznie zapraszam na LIII Sesję Rady Gminy Niedźwiada, która odbędzie się 1 grudnia 2023 roku o godz. 15:00 w sali narad Urzędu Gminy Niedźwiada z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LII Sesji Rady Gminy Niedźwiada.
 4. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 5. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2023 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2024 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie  obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2024 rok.
 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Niedźwiada na 2024 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Niedźwiada na 2024 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Niedźwiada z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.
 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą.
 13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 -2028.
 14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego pn. „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2024 -2028”.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad LIII Sesji Rady Gminy Niedźwiada 

 


Przewodniczący Rady Gminy

 Tomasz Wiącek