AKTUALNOŚCI

Herb Gminy Niedźwiada przedstawiający białego niedźwiedzia trzymającego zieloną gałązkę na czerwonym tle, powyżej napis "GMINA NIEDŹWIADA".

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Pałecznica, Pałecznica- Kolonia, Tarło, Tarło-Kolonia, Niedźwiada i Niedźwiada-Kolonia

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 oraz art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977, ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, ze zm.) w związku z uchwałą Nr XLV/291/23 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 24 lutego 2023 r., o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Pałecznica, Pałecznica-Kolonia, Tarło, Tarło-Kolonia, Niedźwiada i Niedźwiada-Kolonia, zawiadamiam o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Pałecznica, Pałecznica-Kolonia, Tarło, Tarło-Kolonia, Niedźwiada i Niedźwiada-Kolonia w dniach od 24.01.2024 r. do 15.02.2024 r.  w Urzędzie Gminy Niedźwiada, ul. Niedźwiada-Kolonia 43, 21-104 Niedźwiada, w pokoju nr 17 w godzinach: od 7:30 do 15:30.


Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zostanie przeprowadzona w dniu 07.02.2024 r., w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Niedźwiada, początek o godz. 10:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu miejscowego planu – zgodnie z art. 18 tej ustawy – należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) bez potrzeby opatrywania uwagi podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym (dotyczy osób posiadających e-dowód) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.03.2024 r. do Wójta Gminy Niedźwiada, w Kancelarii Urzędu, na jego adres lub adres e-mail: poczta@niedzwiada.pl

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Niedźwiada.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 29 i art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, należy wnosić do Wójta Gminy Niedźwiada  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.03.2024 r. 

Zgodnie z art. 40 w/w ustawy uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone:

 1.  w formie pisemnej na adres Urząd Gminy Niedźwiada, Niedźwiada-Kolonia 43, 21-104 Niedźwiada,
 2. ustnie do protokołu w godzinach pracy urzędu,
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: poczta@niedzwiada.pl


Organem właściwym do rozpatrzenia  uwag i wniosków jest Wójt Gminy Niedźwiada.

Uwaga powinna być opatrzona tytułem, ze wskazaniem, czy dotyczy projektu miejscowego planu czy prognozy oddziaływania na środowisko.  

                                          
Wójt Gminy Niedźwiada


Klauzula informacyjna w związku z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/67 (RODO)
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Niedźwiada pod adresem: Niedźwiada-Kolonia 43, 21-104 Niedźwiada.
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@niedzwiada.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadania publicznego tj. dokumentu planistycznego na podstawie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 4. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 t.j. z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 5.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji określonego dokumentu planistycznego oraz przechowywane w celach archiwalnych.
 6. odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi zawarto umowy powierzenia danych w tym zakresie.
 7. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz w przypadku, gdy dane osobowe nie zostały zebrane  od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle, jeśli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której te dane pozyskano, ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.
 9. brak podania przez Panią/Pana danych osobowych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 10.  ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2,  00-193 Warszawa.