AKTUALNOŚCI

Herb Gminy Niedźwiada przedstawiający białego niedźwiedzia trzymającego zieloną gałązkę na czerwonym tle, powyżej napis "GMINA NIEDŹWIADA".

Informacja dot. kontroli umów na odbiór odpadów komunalnych, które powstają na nieruchomościach niezamieszkałych

Wójt Gminy Niedźwiada informuje, że na podstawie art.6 ust.1 pkt 2 oraz ust. 5a  w związku  z art. 5 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2024 r. poz. 399) obowiązani do okazania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych są między innymi przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Gminy Niedźwiada.

Zgodnie z regulacją w  powyższej ustawie właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych i nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy są zobligowani do zawarcia umowy na odbiór odpadów z przedsiębiorcą odbierającym odpady, który wpisany jest  do Rejestru Działalności Regulowanej.

 

Postanowienia umowy zawartej z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości muszą zapewniać odbiór wszystkich frakcji odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie oraz w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1., tj. w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Nieruchomości niezamieszkałe, to takie, na których nikt nie mieszka, a wytwarzane są odpady komunalne, należą do nich np.: sklepy, budynki użyteczności publicznej, lokale handlowe, gastronomiczne, zakłady rzemieślnicze, usługowe, produkcyjne, targowiska, itp.

Uwaga! Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałej.

W przypadku, gdy dana nieruchomość podzielona jest na część mieszkalną oraz na działalność gospodarczą, wówczas właściciele nieruchomości zobowiązani są do: 

  • uiszczania opłaty w tut. Urzędzie Gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi – co do części dotyczącej nieruchomości zamieszkałej zgodnie ze złożoną deklaracją,  
  • zawarcia indywidualnej umowy na odbiór odpadów z podmiotem uprawnionym – w części dotyczącej nieruchomości niezamieszkałej, na której prowadzona jest działalność gospodarcza.

W przypadku gdy obsługa biurowa prowadzona jest w części lokalu mieszkalnego oraz gdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą nie ma wydzielonego odrębnego pomieszczenia na jej prowadzenie lub jego usługi opierają się na usługach intelektualnych
(tj.np. doradztwo prawne, usługi terapeutyczne, grafika komputerowa), bądź prowadzi je poza miejscem zamieszkania (np. usługi transportowe lub budowlane itp.), należy dostarczyć oświadczenie o rodzaju prowadzonych usług z zapisem, iż w związku z prowadzoną działalnością przedsiębiorca nie wytwarza odpadów komunalnych, a także, że nie ma wydzielonego pomieszczenia na prowadzenie swojej działalności, a usługi prowadzone są poza miejscem zamieszkania.

Powiadomienie gminy o ww. okolicznościach pozwoli na zweryfikowanie przypadków, w których obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych nie jest wymagany.
Każde złożone oświadczenie będzie szczegółowo weryfikowane pod kątem możliwości wytwarzania odpadów.

Zgodnie z  art.3 ust. 3 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina obowiązana jest prowadzić ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy. Wobec czego właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani  są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów oraz dowodów uiszczenia opłaty za te usługi (art. 6 ust. 1 pkt 2 ww. Ustawy), które trzeba przechowywać.

Dodatkowo informuję, że wypełniając obowiązek nałożony na gminę przepisami ustawy przedsiębiorcy z terenu Gminy Niedźwiada, którzy nie mają jeszcze zawartej umowy na odbiór odpadów powstałych w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej, zobowiązani są  tego dokonać niezwłocznie. Bowiem za nieposiadanie umowy na odbieranie odpadów grozi kara grzywny (art. 10 ust. 2 ww. Ustawy).