AKTUALNOŚCI

Herb Gminy Niedźwiada przedstawiający białego niedźwiedzia trzymającego zieloną gałązkę na czerwonym tle, powyżej napis "GMINA NIEDŹWIADA".

II posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa

Uprzejmie zapraszam na II posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2024 r. o godz. 12:00 w sali narad Urzędu Gminy Niedźwiada z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Debata nad raportem o stanie Gminy Niedźwiada za 2023 rok.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Niedźwiada.
 5. Zapoznanie Komisji z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Niedźwiada w 2023 roku.
 6. Zapoznanie Komisji z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Niedźwiada za 2023 rok oraz uchwałą w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Niedźwiada za 2023 rok.
 7. Zapoznanie Komisji z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niedźwiada o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu w 2023 roku.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Niedźwiada            z wykonania budżetu za 2023 rok. 
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Niedźwiada z wykonania budżetu za 2023 rok.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/314/23 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 28 kwietnia 2024 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy       w Rodzinie dla Gminy Niedźwiada na lata 2023-2028. 
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubartowskiego.
 14. Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie za 2023 rok
 15. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2023 rok. 
 16. Przedstawienie raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku.
 17. Rozpatrzenie wniosku złożonego przez Sołtysów z terenu Gminy Niedźwiada.
 18. Wolne wnioski.
 19.  Zamknięcie II posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa.

                 Przewodnicząca Komisji 

        (-) Anna Daszczyk