AKTUALNOŚCI

Herb Gminy Niedźwiada przedstawiający białego niedźwiedzia trzymającego zieloną gałązkę na czerwonym tle, powyżej napis "GMINA NIEDŹWIADA".

III Sesji Rady Gminy Niedźwiada

Serdecznie zapraszam na III Sesji Rady Gminy Niedźwiada, która odbędzie się 28 czerwca 2024 roku o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Gminy Niedźwiada z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy.
 4. Wystąpienie Radnej Powiatu Lubartowskiego.
 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 6. Debata nad raportem o stanie Gminy Niedźwiada za 2023 rok.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Niedźwiada.
 8. Zapoznanie Rady Gminy z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Niedźwiada w 2023 roku.
 9. Zapoznanie Rady Gminy z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Niedźwiada za 2023 rok oraz uchwałą w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Niedźwiada za 2023 rok.
 10. Zapoznanie Rady Gminy z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niedźwiada o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu w 2023 roku.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Niedźwiada z wykonania budżetu za 2023 rok.
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Niedźwiada z wykonania budżetu za 2023 rok.
 13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2024 rok.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/314/23 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 28 kwietnia 2024 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Niedźwiada na lata 2023-2028. 
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubartowskiego. 
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad III Sesji Rady Gminy Niedźwiada.


Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Wiącek