Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym władzami gminy są Rada Gminy (organ stanowiący) i Wójt Gminy jest organ wykonawczym gminy. Organy gminy wybierane są w powszechnych wyborach na pięcioletnie kadencje.

W Gminie Niedźwiada od 23 listopada 2018 r. funkcję Wójta sprawuje Marek Kubik

Rada Gminy składa się z 15 radnych spośród których wybierany jest przewodniczący oraz dwóch wiceprzewodniczących. Ze swojego grona Rada Gminy powołuje komisje.

Rada Gminy może powołać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań, określając przedmiot ich działania oraz składy osobowe. pracami komisji kieruje przewodniczący, wybierany przez członków komisji.