XXII Sesja Rady Gminy Niedźwiada odbędzie się 29 grudnia 2016r. o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy Niedźwiada.

 4. Wystąpienie Radnych Powiatu Lubartowskiego.

 5. Informacja Wójta z realizacji zadań za okres między sesjami.

 6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok

 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

 8. Zapoznanie Rady Gminy z opinią stałych komisji Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok i wieloletniej prognozy finansowej.

 9. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały Rady Gminy Niedźwiada w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

 11. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy Niedźwiada na 2017 rok

 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.

 13. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Niedźwiada na 2017 rok

 14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.

 15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Niedźwiada na lata 2016-2020.

 16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i przedszkoli na terenie gminy Niedźwiada prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania .

 17. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2017 rok.

 18. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2017r.

 19. Interpelacje, wnioski i zapytania.

 20. Zamknięcie obrad XXII Sesji Rady Gminy Niedźwiada

Przewodniczący Rady Gminy

   (-) Andrzej Tchórz