Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej w ramach projektu „Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej” przystąpił do opracowania dokumentu pn. Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie wszystkich gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

W ramach prac związanych z realizacją projektu wykonane zostaną: 

  • pełna inwentaryzacja z natury wyrobów zawierających azbest, która umożliwi określenie łącznej ilości występujących na terenie Gminy Niedźwiada wyrobów zawierających azbest podanej w Mg, z uwzględnieniem stopnia pilności,

  • wpis zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest do Bazy Azbestowe,

  • warstwa obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego.

Mieszkańcy Gminy Niedźwiada poinformowani zostaną o przeprowadzeniu inwentaryzacji wyrobów azbestowych m.in. poprzez:

  • informację na stronie internetowej urzęd,

  • informację przekazaną na spotkaniach z mieszkańcami.

Aby projekt spełniał oczekiwania, zrealizowany musi być na podstawie szczegółowej inwentaryzacji z natury wszystkich miejsc, w których na terenie Gminy występuje azbest.

Informujemy, że w najbliższych tygodniach, do 28 lutego prowadzone będą na terenie Gminy prace inwentaryzacyjne. Zadanie zrealizują pracownicy firmy wyłonionej do wykonania tego zadania AM Trans Progres sp. z o.o., z Poznania.

Prosimy mieszkańców o udostępnienie informacji na temat wyrobów zawierających azbest, zdemontowanych i zgromadzonych na posesjach, osobom wykonującym inwentaryzację z natury.

Za pomoc i zrozumienie dziękujemy.


(-) Janusz Marzęda    

Wójt Gminy Niedźwiada