Informuję, że Wójt Gminy Niedźwiada unieważnił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Niedźwiada w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w części dotyczącej: zadania 2) pn. Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego oraz zadania 3) pn. Organizacja imprez sportowych, przeprowadzony w dniu 28 lutego 2017 r. z powodu tego, że żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów formalnych.