Szanowni Państwo,

Fundacja „Fundusz Inicjatyw” realizuje projekt "Aktywni na rynku pracy". Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

W ramach projektu oferujemy bezpłatne wsparcie dla osób spełniających łącznie poniższe warunki:

 • są osobami niepełnosprawnymi (stopień lekki lub umiarkowany);
 • pozostają bez zatrudnienia (w przypadku osób bezrobotnych zrejestrowanych w urzędzie pracy – mają określony III. profil pomocy, dla osób niezarejestrowanych w urzędach pracy – brak dodatkowych wymagań);
 • zamieszkują na terenie woj. lubelskiego (w rozumieniu KC);
 • są zdolne i gotowe do uczestnictwa w szkoleniu zawodowym z wybranego zakresu (180 godzin dydaktycznych), odbycia 3-miesięcznego stażu zawodowego w pełnym wymiarze czasu pracy (tj. 7 godz./dzień) oraz podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy.

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

 • Indywidualną diagnozę potrzeb i potencjału społeczno-zawodowego (2 x 1,5 godz. zeg./osobę).
 • Trening kompetencji i umiejętności społecznych (32 godz. dyd./grupę).
 • Poradnictwo psychologiczne (2 godz. zeg./osobę) oraz prawne/obywatelskie (2 godz. zeg./osobę).
 • Poradnictwo zawodowe (32 godz. dyd./grupę).
 • Szkolenia (180 godz. dyd./grupę):
  Projektowanie stron www,
  Organizacja usług gastronomicznych z obsługą kasy fiskalnej,
  Opiekun osób starszych,
  Kadry i płace,
  Sprzedaż internetowa.
 • Pośrednictwo pracy (min. 3 godz. zeg./osobę)
 • 3-miesięczne płatne staże zawodowe.

  PONADTO  ZAPEWNIAMY:
  • stypendium szkoleniowe w wysokości 7 zł/godzinę szkolenia*;
  • stypendium stażowe w wysokości 1900 zł/miesiąc*;
  • zwrot kosztów przejazdu (dla osób dojeżdżających spoza miejscowości, w której są świadczone usługi)
  • materiały szkoleniowe (skrypty);
  • catering w postaci ciepłych posiłków oraz przerw kawowych w czasie zajęć grupowych;
  • ubezpieczenie NNW na czas szkolenia i stażu.

          *koszt całkowity uwzględniający składki płatnika i ubezpieczonego

Zgłoszenia można składać  w biurze  projektu (Lublin, ul. Narutowicza 57/4,  20-016 Lublin) codziennie w godz. 8-16. Zgłoszenia można również przesyłać pocztą na adres biura.

Szczegółowe informacje i dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej www.ffi.org.pl, pod numerami telefonów 81 532 10 30, 519 310 560.

Zgłoszenia można składać osobiście w Biurze Projektu w Lublinie, podczas spotkań informacyjnych lub pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu dokumentów do Biura Projektu).