Zawiadamiamy, że XXX wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa, Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego,odbędzie się

w dniu 28 listopada 2017 roku o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy Niedźwiada

z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niedźwiada.

 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niedźwiada dla obszaru położonego w granicach miejscowości Niedźwiada, Niedźwiada Kolonia, Górka Lubartowska, Brzeźnica Leśna, Klementynów, Pałecznica Kolonia i Tarło na terenie Gminy Niedźwiada uchwalonego uchwałą nr XIX/121/16 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 7 października 2016 r.

 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok

 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Niedźwiada na 2018 rok

 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 rok

 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2018 rok

 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2018 rok

 11. Analiza projektu budżetu na 2018 rok

 12. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych za rok 2016.

 13. Interpelacje, wnioski i zapytania.

 14. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący komisji:
(-) Tomasz Wiącek
(-) Jolanta Jakubowska
(-) Stanisław Okólski
(-) Witold Mitura