§ 1. Unieważnia się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Niedźwiada w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dotyczącego zadania pn:. Organizacja imprez i turniejów
sportowych.
§ 2. Unieważnienie, o którym mowa w §1 następuje z uwagi na fakt, iż w w/w konkursie nie została
złożona żadna oferta.
§ 3. Ponowny konkurs zostanie ogłoszony do 2 kwietnia 2020 roku.

Pełna treść zarządzenia