OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NIEDŹWIADA o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niedźwiada wraz z prognozą oddziaływania na środowisko