XXI posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa, odbędzie się w dniu 29 września 2020 r. o godz. 13:00 w Sali Narad Urzędu Gminy Niedźwiada z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2020 rok.

 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niedźwiada.

 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Niedźwiada.

 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie skargi na Wójta Gminy Niedźwiada.

 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą.

 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Niedźwiada na rok szkolny 2020/2021

 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie opłaty targowej.

 12. Wolne wnioski, dyskusja.

 13. Zamknięcie XXI posiedzenia komisji.

 Przewodnicząca Komisji

(-) Anna Daszczyk