Formularze

 

 

Planowanie przestrzenne, urbanistyka, budownictwo

 

Ikona pdf Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego

Ikona pdf Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niedźwiada, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 120,10 kB ]  

Ikona pdf Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 114,54 kB ]  

Ikona pdf Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

 

 

Gospodarowanie nieruchomościami, mieszkalnictwo

 

Ikona pdf Wniosek o nadanie numeru porządkowego na nieruchomości, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 119,28 kB ]  

Ikona pdf Wniosek o wydanie opinii o możliwości podziału nieruchomości, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 108,57 kB ]  

Ikona pdf Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 102,92 kB ]

 

Gospodarka komunalna

 

Ikona pdf Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 273,66 kB ]  

Ikona pdf Wniosek o wydanie warunków technicznych wykonania przyłącza kanalizacyjnego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 111,04 kB ]  

Ikona pdf Wniosek o wydanie warunków technicznych wykonania przyłącza wodociągowego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 111,03 kB ]  

Ikona pdf Wniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 95,11 kB ]  

Ikona pdf Wniosek o zawarcie umowy na odprowadzanie ścieków, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 95,88 kB ]  

Ikona pdf Wniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 95,53 kB ]  

Ikona pdf Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 162,43 kB ]

Ikona pdf Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego lub oczyszczalni przydomowej., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 184,31 kB ]

 

 

Dowody Osobiste, meldunki

 

Ikona pdf Wniosek o wydanie dowodu osobistego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 0,58 MB ]  

Ikona pdf Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 123,20 kB ]  

Ikona pdf Klauzula informacyjna Dowody Osobiste, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 91,44 kB ]

 

Ikona pdf Zgłoszenie pobytu stałego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 154,01 kB ]  

Ikona pdf Zgłoszenie pobytu czasowego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 156,75 kB ]  

Ikona pdf Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 142,26 kB ]  

Ikona pdf Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 146,57 kB ]  

Ikona pdf Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 31,42 kB ]  

Ikona pdf Klauzula informacyjna Ewidencja Ludności, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 96,12 kB ]  

Ikona pdf Wniosek o wydanie odpisu akty stanu cywilnego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 61,79 kB ]  

Ikona pdf Klauzula informacyjna Urząd Stanu Cywilnego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 97,91 kB ]  

Ikona pdf Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESELrejestru PESEL, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 209,01 kB ]  

Ikona pdf Klauzula informacyjna Rejestr Danych Kontaktowych, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 394,31 kB ]

 

Oświata