Bogactwa naturalne

Mapa z bogactwem naturalnym Gminy

Na terenie gminy rozpoznano wystepowanie kilku surowców mineralnych. Są to kruszywa naturalne (piaski, piaski ze żwirem), torfy, bursztyny, fosforyty, wapienie i margle oraz węgiel kamienny. Podstawową bazę surowcową gminy stanowią kruszywa naturalne w postaci piasków lub utworów piaszczysto-żwirowych. Z udokumentowanych złóż okresowo eksploatowane jest złoże piasków „Górka Lubartowska IV”. Miejsca wystepowania złóż  kopalin na obszarze gminy przedstawia powyższy rysunek.

Surowcem o znaczeniu krajowym jest węgiel kamienny. Gmina, poza północno-zachodnimi i południowo-zachodnimi fragmentami, znajduje się w obrębie udokumentowanego złoża węgla kamiennego Kolechowice Nowe. Złoże to o powierzchni ok. 256 km2, obejmuje również gminy Ostrów Lubelski, Serniki, Uścimów, Parczew, Siemień, Sosnowica. Zaliczono je do złóż częściowo kolizyjnych, ponieważ wschodnia jego część (poza granicami gminy) pokrywa się z przyrodniczymi obszarami chronionymi (Park Krajobrazowy „Pojezierze Łęczyńskie”, obszar specjalnej ochrony ptaków „Dolina Tyśmienicy”, obszar specjalnej ochrony ptaków „Lasy Parczewskie”). Złoże węgla nie jest zagospodarowane, należy jednak liczyć się z tym, że w przyszłości może stanowić przedmiot eksploatacji.