Gospodarka wodna

Mapa z bogactwem wodnym w gminie

Zaopatrzenie w wodę

Na obszarze gminy Niedźwiada zaopatrzenie w wodę mieszkańców, jak również drobnego przemysłu i usług odbywa się poprzez zorganizowany system wodociągów gminnych, poprzez ujęcia wód podziemnych za pomocą studni głębinowych. Mieszkańcy nie korzystający z wodociągów gminnych zaopatrują się w wodę z własnych ujęć wód podziemnych.

Stan rozwoju sieci wodociągowej w gminie obejmuje wszystkie miejscowości i umożliwia niemal pełne pokrycie potrzeb mieszkańców. Z sieci wodociągowej korzysta obecnie około 91% mieszkańców gminy (w powiecie lubartowskim 87% mieszkańców, w województwie 82 % mieszkańców).

Istniejące na terenie gminy wodociągi o łącznej długości 75,7 km obsługiwane są przez 3 ujęcia wody zlokalizowane w miejscowościach: Górka Lubartowska, Zabiele i Tarło. Pozostałe niefunkcjonujące już ujęcia: w Brzeźnicy Bychawskiej pełni rolę przepompowni, w Niedźwiadzie wyłączone zostało z eksploatacji. Ujęcia wody posiadają zabezpieczone strefy ochrony bezpośredniej.

Ujęcia wody znajdują się w 5 miejscowościach: Górka Lubartowska, Niedźwiada, Zabiele, Brzeźnica Bychawska i Tarło.

 
Ujęcie
Górka Lubartowska
Zaopatruje w wodę jedną miejscowość. Długość sieci wodociągowej głównej wynosi 3,40 km.
Ujęcie
Niedźwiada
Obecnie wyłączone z eksploatacji.
Ujęcie
Zabiele
Z ujęcia korzysta dziesięć miejscowości: Zabiele, Brzeźnica Książęca, Brzeźnica Książęca Kol., Niedźwiada, Niedźwiada Kol., Brzeźnica Leśna, Brzeźnica Bychawska, Brzeźnica Bychawska Kol., Berejów oraz Babianka Kol. Długość sieci wodociągowej głównej wynosi 43,25 km.
Ujęcie
Brzeźnica Bychawska
Obecnie pełni rolę przepompowni.
Ujęcie
Tarło
Z ujęcia korzysta pięć miejscowości: Tarło, Tarło Kol., Pałecznica, Pałecznica Kol. i Klementynów. Długość sieci wodociągowej głównej wynosi 29,08 km.

 

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

System kanalizacji sanitarnej na terenie gminy znajduje się obecnie w fazie rozwoju. W 2011 r. w miejscowości Tarło została zakończona budowa gminnej oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnia ścieków będzie w przyszłości mogła oczyścić w ciągu doby do 260 m3 ścieków. W ramach budowy sieci kanalizacyjnej dotychczas zrealizowana została przepompownia w miejscowości Niedźwiada oraz odcinki kanalizacji sanitarnej
w Niedźwiadzie, Niedźwiadzie Kolonii oraz Brzeźnicy Leśnej, do których została przyłączona część mieszkańców wymienionych miejscowości.

Ścieki z gospodarstw na terenie gminy generalnie gromadzone są w przydomowych zbiornikach bezodpływowych, skąd pojazdami asenizacyjnymi przewożone są
do oczyszczalni ścieków w Lubartowie, Ostrowie Lubelskim i Firleju. Tylko kilka gospodarstw na terenie gminy wyposażona jest w przydomowe oczyszczalnie ścieków.